Ticket #1099: navit_shipped.xml.patch

File navit_shipped.xml.patch, 4.3 KB (added by erfabbri, 10 years ago)
 • navit/navit_shipped.xml

   
  23992399                                <itemgra item_types="traffic_signals" order="13-">
  24002400                                        <icon src="traffic_signals.png"/>
  24012401                                </itemgra>
   2402                                <itemgra item_types="traffic_sign_stop" order="13-">
   2403                                        <icon src="stop.png"/>
   2404                                </itemgra>
   2405                                <itemgra item_types="poi_recycling" order="15-">
   2406                                        <icon src="recycling.png"/>
   2407                                </itemgra>
   2408                                <itemgra item_types="barrier_lift_gate" order="13-">
   2409                                        <icon src="lift_gate.png"/>
   2410                                </itemgra>
   2411                                <itemgra item_types="poi_vending_machine" order="15-">
   2412                                        <icon src="vending_machine.png"/>
   2413                                </itemgra>
   2414                                <itemgra item_types="poi_playground" order="15-">
   2415                                        <icon src="playground.png"/>
   2416                                </itemgra>
   2417                                <itemgra item_types="barrier_bollard" order="13-">
   2418                                        <icon src="bollard.png"/>
   2419                                </itemgra>
   2420                                <itemgra item_types="poi_taxi" order="13-">
   2421                                        <icon src="taxi.png"/>
   2422                                </itemgra>
   2423                                <itemgra item_types="poi_shop_florist" order="15-">
   2424                                        <icon src="florist.png"/>
   2425                                </itemgra>
   2426                                <itemgra item_types="poi_hairdresser" order="15-">
   2427                                        <icon src="hairdresser.png"/>
   2428                                </itemgra>
  24022429                                <itemgra item_types="poi_wifi" order="13-">
  24032430                                        <icon src="wifi.png"/>
  24042431                                </itemgra>
   
  24592486                                </itemgra>
  24602487                        </layer>
  24612488                        <layer name="POI Labels">
  2462                                 <itemgra item_types="poi_airport,town_ghost,poi_hotel,poi_car_parking,poi_car_dealer_parts,poi_car_sharing,poi_fuel,poi_shopping,poi_attraction,poi_cafe,poi_bar,poi_pub,highway_exit,poi_camp_rv,poi_museum_history,poi_hospital,poi_dining,poi_fastfood,poi_police,poi_autoservice,poi_bank,poi_atm,poi_bus_station,poi_bus_stop,poi_business_service,poi_car_rent,poi_church,poi_bahai,poi_buddhist,poi_hindu,poi_islamic,poi_jain,poi_jewish,poi_pagan,poi_pastafarian,poi_shinto,poi_sikh,poi_taoist,poi_cinema,poi_concert,poi_drinking_water,poi_emergency,poi_fair,poi_fish,poi_government_building,poi_hotspring,poi_information,poi_justice,poi_landmark,poi_library,poi_mall,poi_manmade_feature,poi_marine,poi_marine_type,poi_mark,poi_oil_field,poi_peak,poi_personal_service,poi_pharmacy,poi_post_office,poi_public_office,poi_rail_halt,poi_rail_station,poi_rail_tram_stop,poi_repair_service,poi_resort,poi_restaurant,poi_restricted_area,poi_sailing,poi_scenic_area,poi_school,poi_service,poi_shop_bicycle,poi_shop_retail,poi_skiing,poi_social_service,poi_sport,poi_stadium,poi_swimming,poi_theater,poi_townhall,poi_trail,poi_truck_stop,poi_tunnel,poi_worship,poi_wrecker,poi_zoo,poi_biergarten,poi_castle,poi_ruins,poi_memorial,poi_monument,poi_shelter,poi_fountain,poi_viewpoint,vehicle" order="14-">
   2489                                <itemgra item_types="poi_airport,town_ghost,poi_hotel,poi_car_parking,poi_car_dealer_parts,poi_car_sharing,poi_fuel,poi_shopping,poi_attraction,poi_cafe,poi_bar,poi_pub,highway_exit,poi_camp_rv,poi_museum_history,poi_hospital,poi_dining,poi_fastfood,poi_police,poi_autoservice,poi_bank,poi_atm,poi_bus_station,poi_bus_stop,poi_business_service,poi_car_rent,poi_church,poi_bahai,poi_buddhist,poi_hindu,poi_islamic,poi_jain,poi_jewish,poi_pagan,poi_pastafarian,poi_shinto,poi_sikh,poi_taoist,poi_cinema,poi_concert,poi_drinking_water,poi_emergency,poi_fair,poi_fish,poi_government_building,poi_hotspring,poi_information,poi_justice,poi_landmark,poi_library,poi_mall,poi_manmade_feature,poi_marine,poi_marine_type,poi_mark,poi_oil_field,poi_peak,poi_personal_service,poi_pharmacy,poi_post_office,poi_public_office,poi_rail_halt,poi_rail_station,poi_rail_tram_stop,poi_repair_service,poi_resort,poi_restaurant,poi_shop_florist,poi_hairdresser,poi_restricted_area,poi_sailing,poi_scenic_area,poi_school,poi_service,poi_shop_bicycle,poi_shop_retail,poi_skiing,poi_social_service,poi_sport,poi_stadium,poi_swimming,poi_theater,poi_townhall,poi_trail,poi_truck_stop,poi_tunnel,poi_worship,poi_wrecker,poi_zoo,poi_biergarten,poi_castle,poi_ruins,poi_memorial,poi_monument,poi_shelter,poi_fountain,poi_viewpoint,vehicle" order="14-">
  24632490                                        <circle color="#606060" radius="0" width="0" text_size="10"/>
  24642491                                </itemgra>
  24652492                                <itemgra item_types="poi_custom0,poi_custom1,poi_custom2,poi_custom3,poi_custom4,poi_custom5,poi_custom6,poi_custom7,poi_custom8,poi_custom9,poi_customa,poi_customb,poi_customc,poi_customd,poi_custome,poi_customf" order="14-">